Kategoriarkiv: Sportfiskarna

Omfattande tjuvfiske efter bonitos

Återigen har vattnen utanför halländska Bua fått besök av stora mängder ryggstrimmig pelamid – även känd som bonito. Fisken är en formidabel fighter och bjuder på ett mycket underhållande sportfiske. Tyvärr har ett stort antal sportfiskare medvetet struntat i fiskeförbudet vid Ringhals kärnkraftverks varmvattenutsläpp och rört upp starka känslor hos lokalbefolkningen.

Vi på Sportfiskarna Halland tar bestämt avstånd från allt tjuvfiske och uppmanar samtliga att följa gällande regler. Det går att fånga bonitos söder om förbudszonen och framför allt från båt ett stenkast utanför Bua. Föregå med gott exempel!

Sportfiskarna Halland 2015-08-06
(Foto: Mikael Johansson)

Vem kalhugger vid Suseån? Och varför?

Natur & miljö. Jag körde förbi Slissån (Suseån) vid avfarten mot gamla E6 mot Kvibille. Tyvärr hade jag inte kameran med. Åk ut själva och titta! Här har man på en mycket lång sträcka utmed Suseån avverkat alla träd.

Avverkning har skett nyligen och under fåglarnas häckningsperiod. Här finns bland annat lax, öring, flodpärlmussla, äkta målarmussla, kungsfiskare, gärdsmyg, forsärla och utter.

Till vilken nytta har man gjort detta? Har man tillåtelse till det? Vem i så fall har gett tillåtelse? Vem bär ansvaret? Är det en början till muddring av hela ån?

Är inte vattenrådet, kommun och länsstyrelsen involverade när man gör så stora ingrepp i naturen? Får man ödelägga ett helt vattenekosystem utan vidare?

Detta påverkar ett helt vattenekosystem mycket negativt och motverkar allt vad vattendirektivet står för. Det är skandal att det får ske år 2015.

Per Ingvarsson

ordförande Sportfiskarna Hallandsdistriktet

Ålinventering Halland

Bakgrund
Som bakgrund till ”Projekt – ålinventering” skriver Fiskeområde Halland följande: ”Ålen är en mytomspunnen fisk med mycket stark kultur knutet till sig. Dessvärre är ålfisket nu borttaget vilket ger småfisket stora problem. Ålens roll i ekosystemet och kulturellt är av stark betydelse. Det finns ett antal hot mot ålen och idén är att detta projekt ska främja ålfisket och den kultur som omger den. ”Projekt ålinventering” vill kunna öka den svenska ålutvandringen och även ha igång ett fiske både efter västkusten och i insjöarna och därmed inte bara främja ålfisket utan även den kultur som omger ålen, som ger spridningseffekter även inom turismnäringen. Projektet kommer börja med att se över samtliga vattendrag i Halland med avseende på ålinvandring och utvandring för att lokalisera hindren.”

Målsättning
Projektets övergripande målsättning är att öka utvandringen av blankål vilket i sin tur gör att uppvandringen av ålyngel ökar i ett långsiktigt perspektiv. Visionen är också att ålen ska finnas i våra halländska vattendrag som har både fri upp- och utvandring av ål. Delmålet med denna undersökning är att dokumentera vandringshinder vid kraftverk i halländska vattendrag.
Lars-Göran Pärlklint, Ekoll AB, och Viking Bengtsson, Yrkesfiskarna i Halland, har fått i uppdrag av Fiskområde Halland att utföra denna inventering. Syftet är att alla vandringshinder ska bedömas, dokumenteras och koordinatsättas. Projektet ägs och drivs av Fiskeområde Halland.

Ladda hem inventering här i pdf-format.

Nytt från årsmötet

Den 11 mars höll Hallandsdistriktet årsmöte. Här följer en summering:

Per Ingvarsson omvaldes som ordförande.

Nya ledamöter är Jerry Källqvist, Varberg och Mikael Johansson, Varberg.

Omval  som ledamöter: Morgan Larsson och Per Erik Söderström

Jan Johansson kommer att väljas in som representant för fisket (Sportfiskarna Halland) i det nya organisationen LLUH ( Lokalt ledd utveckling i Halland) under våren 2015.

Sportfiskarna Halland kommer att verka för att sätta ut lax ovan i Lillån ovanför Jan-Åke Jacobssons kraftverk i Vessigebro.

Mer info följer här på hemsidan.

 

Dags för årsmöte!

Onsdag 11 mars klockan 18.00 är det dags för Sportfiskarna Hallands årsmöte.  Plats för detta är  Runda huset vid Demokrativägen i Falkenberg. (En bigata till Ljungholmsvägen vid Hjortsbergs centrum).

Förutom sedvanligt årsmötet kommer även styrelsens nya ledamot Mikael Johansson, Varberg, att hålla ett kort föredrag om lyckade fiskevårdsprojekt i Fraser River, Kanada, som har ett sportfiske i absolut världsklass.

Synpunkter på utrivning av dammar mm i Rydö

Sportfiskarna i Halland ställer sig positivt till utrivande av Dammarna vid Rydö och återställande av Nissans ursprungliga vattenmiljö. Viktigt är att återställa forsarna till ursprungligt skick och samtidigt bevara den omgivande kulturen. Området med Nissans gamla (naturliga) åfåra tillsammans med Klubbån och Skärkeån har mycket stor potential för att bli ett viktigt rekreation och fiskeområde samt en framtid för Rydö. Området var före vattenkraftsutbyggnaden bland de flodpärlmusselrikaste i landet och är idag en viktig bit i Rydö och Nissans kulturarv. Flodpärlmusslan kan bli mycket gammal (150-300 år) och är beroende av friskt strömmande vatten och värdfisken (lax eller öring) för att kunna föröka sig. Målet är att kunna få flodpärlmusslan åter i området.

Krav
Krav är att högsta expertis och kunskap utnyttjas och göras med fisk och vattenvårdskunnig personal. Det innebär också att naturligt material används (ej kross) för återställandet av Nissans och Klubbåns naturliga utseende. Viktigt är att vattendragen återställs till ett så naturligt ursprungligt skick som möjligt och optimeras för naturliga strömvattenlevande arter som öring och flodpärlmussla mm.

Krav är att vid utförandet skall största möjliga hänsyn tas till vattendragens (Klubbåns och Nissans) kanter och naturliga åfåras nyckelbiotoper.

Krav är att ett högt minimiflöde finns och skapas i åfåran så att laxfisk och eventuella musslor i framtiden skall kunna föröka sig. Minimiflödet bör bli ca 5 m3 och sedan anpassas till naturliga fluktuationer.

Krav är att vattendragens närhet undersöks på de förorenade ämnen som skall finnas kvar efter den industri som funnits. Uppgifter finns om föroreningar vid tidigare sågverk. Samma gäller för de muddermassor som skall finnas utmed Nissans norra sida, kanalvallen och vid den gamla sågen.

Utförande
Innan åtgärderna utförs bör Nissans gamla åfåran undersökas på flodpärlmussla. Vid nedsänkning av dammarna skall eventuella musslor, fisk som finns plockas upp och flyttas. Detta görs samtidigt som dammarna sakta nedsänks. Dammarna skall sänkas på ett sådant sätt att det förorenade sedimentet som skall finnas i och i anslutning till Dammarna inte förs ut i vattendraget. Det förorenade sedimentet som finns bör forslas bort för att inte i framtiden orsaka skada på fisk och djurliv i vattnet.

Klubbån
Att man vid återställandet av Klubbån får vattendraget till att bindas ihop med Nissan så naturligt som möjlig. Detta görs genom att kanalen sänks och Klubbån får rinna tvärs över till den gamla ursprungliga åfåran. Den nyckelbiotop som Klubbån rinner igenom är viktig för vattendragets öringar och det djurliv som finns. Rensning eller fördjupning av vattendraget med dess ursprungliga åfåra skulle försämra vattendragets biologiska status och bör helt undvikas.

För att undvika översvämning bör dämmet som håller vatten i kanalen sänkas ned och utnyttjas som överfalls skydd vid höga flöden. Man bör göra kanalens botten ett naturligare vattensystem så att alltid ett visst minimi flöde finns. På så vis kan även den bli ett estetiskt reproduktionsområde för Klubbåns och Nissan öringar. Där Klubbån rinner igenom den sänkta kanalen bör ett naturligt vattendrags länk skapas.

 Vandringsleder
Området utnyttjas idag flitigt som rekreationsområde av lokalbefolkningen och det är viktigt att vandringsleder och vattenövergångar bibehålls eller utformas på ett sådant sätt att det smälter in i det estetiska och ökar det kulturella värdet. När det gäller fisk och vattendrag bör det göras broar som är tillräckligt stora så att de inte hindrar vattnets flöde. Trummor bör helt undvikas då de måste skötas för att undvika igensättning samtidigt är de inte estetiskt tilltalande och passar inte in i området. Om spänger görs utmed vattendraget bör dessa göras så att det smälter in i närmiljön.

Vi från Sportfiskarna i Halland ser mycket positivt på utrivning av dammarna och om det görs på rätt sätt kan det utveckla samt gynna fisket och bidra till en mycket positiv utveckling inom Rydöområdet.

 

Per Ingvarsson
Ordförande Sportfiskarna i Halland.