Omfattande tjuvfiske efter bonitos

Återigen har vattnen utanför halländska Bua fått besök av stora mängder ryggstrimmig pelamid – även känd som bonito. Fisken är en formidabel fighter och bjuder på ett mycket underhållande sportfiske. Tyvärr har ett stort antal sportfiskare medvetet struntat i fiskeförbudet vid Ringhals kärnkraftverks varmvattenutsläpp och rört upp starka känslor hos lokalbefolkningen.

Vi på Sportfiskarna Halland tar bestämt avstånd från allt tjuvfiske och uppmanar samtliga att följa gällande regler. Det går att fånga bonitos söder om förbudszonen och framför allt från båt ett stenkast utanför Bua. Föregå med gott exempel!

Sportfiskarna Halland 2015-08-06
(Foto: Mikael Johansson)

Vem kalhugger vid Suseån? Och varför?

Natur & miljö. Jag körde förbi Slissån (Suseån) vid avfarten mot gamla E6 mot Kvibille. Tyvärr hade jag inte kameran med. Åk ut själva och titta! Här har man på en mycket lång sträcka utmed Suseån avverkat alla träd.

Avverkning har skett nyligen och under fåglarnas häckningsperiod. Här finns bland annat lax, öring, flodpärlmussla, äkta målarmussla, kungsfiskare, gärdsmyg, forsärla och utter.

Till vilken nytta har man gjort detta? Har man tillåtelse till det? Vem i så fall har gett tillåtelse? Vem bär ansvaret? Är det en början till muddring av hela ån?

Är inte vattenrådet, kommun och länsstyrelsen involverade när man gör så stora ingrepp i naturen? Får man ödelägga ett helt vattenekosystem utan vidare?

Detta påverkar ett helt vattenekosystem mycket negativt och motverkar allt vad vattendirektivet står för. Det är skandal att det får ske år 2015.

Per Ingvarsson

ordförande Sportfiskarna Hallandsdistriktet

Ålinventering Halland

Bakgrund
Som bakgrund till ”Projekt – ålinventering” skriver Fiskeområde Halland följande: ”Ålen är en mytomspunnen fisk med mycket stark kultur knutet till sig. Dessvärre är ålfisket nu borttaget vilket ger småfisket stora problem. Ålens roll i ekosystemet och kulturellt är av stark betydelse. Det finns ett antal hot mot ålen och idén är att detta projekt ska främja ålfisket och den kultur som omger den. ”Projekt ålinventering” vill kunna öka den svenska ålutvandringen och även ha igång ett fiske både efter västkusten och i insjöarna och därmed inte bara främja ålfisket utan även den kultur som omger ålen, som ger spridningseffekter även inom turismnäringen. Projektet kommer börja med att se över samtliga vattendrag i Halland med avseende på ålinvandring och utvandring för att lokalisera hindren.”

Målsättning
Projektets övergripande målsättning är att öka utvandringen av blankål vilket i sin tur gör att uppvandringen av ålyngel ökar i ett långsiktigt perspektiv. Visionen är också att ålen ska finnas i våra halländska vattendrag som har både fri upp- och utvandring av ål. Delmålet med denna undersökning är att dokumentera vandringshinder vid kraftverk i halländska vattendrag.
Lars-Göran Pärlklint, Ekoll AB, och Viking Bengtsson, Yrkesfiskarna i Halland, har fått i uppdrag av Fiskområde Halland att utföra denna inventering. Syftet är att alla vandringshinder ska bedömas, dokumenteras och koordinatsättas. Projektet ägs och drivs av Fiskeområde Halland.

Ladda hem inventering här i pdf-format.

Nytt från årsmötet

Den 11 mars höll Hallandsdistriktet årsmöte. Här följer en summering:

Per Ingvarsson omvaldes som ordförande.

Nya ledamöter är Jerry Källqvist, Varberg och Mikael Johansson, Varberg.

Omval  som ledamöter: Morgan Larsson och Per Erik Söderström

Jan Johansson kommer att väljas in som representant för fisket (Sportfiskarna Halland) i det nya organisationen LLUH ( Lokalt ledd utveckling i Halland) under våren 2015.

Sportfiskarna Halland kommer att verka för att sätta ut lax ovan i Lillån ovanför Jan-Åke Jacobssons kraftverk i Vessigebro.

Mer info följer här på hemsidan.

 

Dags för årsmöte!

Onsdag 11 mars klockan 18.00 är det dags för Sportfiskarna Hallands årsmöte.  Plats för detta är  Runda huset vid Demokrativägen i Falkenberg. (En bigata till Ljungholmsvägen vid Hjortsbergs centrum).

Förutom sedvanligt årsmötet kommer även styrelsens nya ledamot Mikael Johansson, Varberg, att hålla ett kort föredrag om lyckade fiskevårdsprojekt i Fraser River, Kanada, som har ett sportfiske i absolut världsklass.

Hallandsdistriktets nyhetssida